Tous les jackpots

Tous les jackpots

Date / Heure Gain
[CHF]
Jeu Bingo Gagnant
25.04.2019 / 19:35 1'533.10
Apollo Replicant
10.09.2022 / 20:43 1'531.60
Apollo Gregu1
14.02.2022 / 16:45 1'528.65
Apollo Maria Rosa_T
10.02.2021 / 17:54 1'508.20
Apollo ChaChaRon
07.11.2020 / 21:58 1'454.10
Apollo amigo
31.01.2022 / 18:22 1'448.75
Apollo Petti13
05.09.2019 / 16:53 1'448.35
Apollo Böbeli
08.04.2020 / 19:28 1'414.10
Apollo Wern-100
30.07.2022 / 16:45 1'400.70
Apollo Nelis
30.03.2020 / 17:06 1'392.15
Apollo Frki1